Herroepingsrecht

§ 12 annuleringsvoorwaarden
1. Indien de klant een consument is, heeft hij een herroepingsrecht met inachtneming van de volgende bepalingen:
2. Herroepingsrecht:
ANTORO levert goederen individueel vervaardigd volgens klantspecificaties. Het gaat dus om goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de klant doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant. In dit opzicht is het herroepingsrecht uitgesloten.
IK.Bij levering van goederen in voorraad krijgt de klant een herroepingsrecht overeenkomstig § 355 I BGB. (Dit omvat bijvoorbeeld frames / handnietmachines). In het geval van canvas, als u een canvas niet leuk vindt, kunnen we ook het herroepingsrecht op basis van goodwill verlenen (dit is een discretionaire beslissing). De herroeping vindt plaats door verklaring van de klant aan ANTORO. De beslissing van de klant om het contract te herroepen moet duidelijk uit de verklaring blijken. De intrekking is niet gerechtvaardigd. Het tijdig verzenden van de herroeping is voldoende voor de Deadline.
De herroepingstermijn is 14 dagen. Het begint met het sluiten van het contract.
In geval van annulering worden de ontvangen diensten onmiddellijk geretourneerd. De klant voldoet aan deze deadline door de goederen tijdig naar ANTORO te sturen. In geval van annulering draagt ANTORO het risico van terugzending van de goederen. Voor meer informatie over het assortiment, de inhoud en uitleg over het sporten kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
3. Gevolgen van de herroeping:
In het geval van een effectieve herroeping van het contract, vergoeden wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen in het kader van het herroepen contract. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval zul je het doen
Voor deze terugbetaling worden kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij onze goederen intact hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons van de annulering op de hoogte bracht te retourneren of overhandigen aan KOGU Print und Werbetechnik GmbH & Co. KG, Mühlrain 16, 06118 Halle / Saale . De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden naar u verzonden
oppakken. Indien goederen door middel van een pakketpost bij u zijn afgeleverd, kan dit als pakketpost worden verzonden.
4. Uitzonderingen op het herroepingsrecht:
Eventuele waardevermindering van de goederen moet u betalen, voor zover dit te wijten is aan handelingen door u die niet nodig zijn om de staat, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.
Het herroepingsrecht bestaat niet of vervalt bij de volgende overeenkomsten:
• Levering van goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen ongeschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd of die door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
• Levering van goederen die zijn vervaardigd volgens klantspecificaties of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften (artikel 12, lid 2, zinnen 1 - 3);

• Diensten, als ANTORO deze volledig heeft geleverd en u kennis heeft genomen van en uitdrukkelijk heeft ingestemd met het feit dat we kunnen beginnen met het verlenen van de dienst en u uw herroepingsrecht verliest als het contract volledig wordt nagekomen.
§ 13 Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
• voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument; • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.
2. Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig
• voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen ongeschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd;
• voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
• voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verwijderd.